کارشناس امنیت سایبری

کارشناس امنیت سایبری معرفی حرفه شغل کارشناس امنیت سایبری مدت دوره: ۲۲۰  ساعت   شرایط لازم جهت شرکت در دوره ۱- دارا بودن حداقل تحصیلات پایان دوره راهنمایی ۲-  دارا بودن سلامت کامل جسمی و روانی ۳-  داشتن حداقل سن ۱۵ سال تمام ) به استناد تبصره ۲ ماده ۱۸ آئین نامه نحوه ی تشکیل…

Read more

کارشناس دیجیتال مارکتینگ

کارشناس دیجیتال مارکتینگ معرفی حرفه شغل کارشناس دیجیتال مارکتینگ مدت دوره: ۱۰۰ ساعت   شرایط لازم جهت شرکت در دوره ۱- دارا بودن حداقل تحصیلات پایان دوره راهنمایی ۲-  دارا بودن سلامت کامل جسمی و روانی ۳-  داشتن حداقل سن ۱۵ سال تمام ) به استناد تبصره ۲ ماده ۱۸ آئین نامه نحوه ی تشکیل…

Read more

طراحی معماری داخلی

طراحی معماری داخلی معرفی حرفه شغل طراحی معماری داخلی مدت دوره: ۱۸۰ ساعت   شرایط لازم جهت شرکت در دوره ۱- دارا بودن حداقل تحصیلات پایان دوره راهنمایی ۲-  دارا بودن سلامت کامل جسمی و روانی ۳-  داشتن حداقل سن ۱۵ سال تمام ) به استناد تبصره ۲ ماده ۱۸ آئین نامه نحوه ی تشکیل…

Read more

برنامه نویس نرم افزارهای کسب و کار

برنامه نویس نرم افزارهای کسب و کار معرفی حرفه شغل برنامه نویس نرم افزارهای کسب و کار مدت دوره: ۱۸۰ ساعت   شرایط لازم جهت شرکت در دوره ۱- دارا بودن حداقل تحصیلات پایان دوره راهنمایی ۲-  دارا بودن سلامت کامل جسمی و روانی ۳-  داشتن حداقل سن ۱۵ سال تمام ) به استناد تبصره…

Read more

توسعه دهنده نرم افزارهای موبایل

توسعه دهنده نرم افزارهای موبایل معرفی حرفه شغل توسعه دهنده نرم افزارهای موبایل مدت دوره: ۱۸۰ ساعت   شرایط لازم جهت شرکت در دوره ۱- دارا بودن حداقل تحصیلات پایان دوره راهنمایی ۲-  دارا بودن سلامت کامل جسمی و روانی ۳-  داشتن حداقل سن ۱۵ سال تمام ) به استناد تبصره ۲ ماده ۱۸ آئین…

Read more

طراحی صفحات وب

طراحی صفحات وب معرفی حرفه شغل طراح صفحات وب مدت دوره: ۲۲۰۰ ساعت   شرایط لازم جهت شرکت در دوره ۱- دارا بودن حداقل تحصیلات پایان دوره متوسطه اول ۲-  دارا بودن سلامت کامل جسمی و روانی ۳-  داشتن حداقل سن ۱۵ سال تمام ) به استناد تبصره ۲ ماده ۱۸ آئین نامه نحوه ی…

Read more