مسابقات جهانی 2017
مسابقات جهانی 2019
مسابقات آسیایی
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز
مدیرکل دفتر آموزش متوسطه فنی، حرفه ای و کاردانش
تقدیرنامه مدیرکل دفتر آموزش متوسطه فنی، حرفه ای و کاردانش
تقدیرنامه مدیرکل دفتر سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای
تقدیرنامه آموزشگاه مهدوی
تقدیرنامه آموزشگاه مهدوی
تقدیرنامه آموزشگاه مهدوی
تقدیرنامه آموزشگاه مهدوی
تقدیرنامه آموزشگاه مهدوی
تقدیرنامه