تخفیف 30 درصدی

۳۰ درصد تخفیف ثبت نام Black Friday

شما می توانید با ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی دوره های آموزشی ثبت نام کنید. تخفیف فقط برای کسانی است که از این طریق در روزهای ۷ و ۸ آذر ماه ۱۳۹۹ ثبت نام می کنند. تخفیف مورد نظر برای هر فرد حداکثر در ۲ رشته قابل استفاده است آموزشها به صورت حضور و غیر…

Read more