محمدمهدی جدیدیان

دوره های آموزشی: طراح گرافیک رایانه ای با photoshop کاربر گرافیک رایانه ای با Corel Draw کاربر گرافیک رایانه ای با Adobe Illustrator کاربر گرافیک رایانه با InDesign کارور FLASH دکتریتکنولوژی طراحی گرافیکمشاهده رزومه

Read more

زهره کرمی

دوره های آموزشی: طراح گرافیک رایانه ای با photoshop کاربر گرافیک رایانه ای با Corel Draw کاربر گرافیک رایانه ای با Adobe Illustrator کاربر گرافیک رایانه با InDesign سازنده چند رسانه ای با (Edius) برای تدوین کارور FLASH کارشناسیگرافیکمشاهده رزومه

Read more

پروسکه مهدوی

دوره های آموزشی: کاربر ICDL کاربر اتوماسیون اداری کاربر گرافیک رایانه ای با Corel Draw کاربر بانک اطلاعاتی SQL SERVER،ACCESS برنامه نویسی (c#(windows Application برنامه نویسی (c#(Web Application برنامه نویس برنامه های کاربردی Android کاربررایانه کارشناسینرم افزار کامپیوترکارشناسی ارشدمدیریت اجراییمشاهده رزومه

Read more