mcst.ir

راه اندازی سامانه آموزش های مجازی آموزشگاه

در راستای ادامه آموزش های تخصصی به فراگیران مرکز آموزش های تخصصی مهدوی اقدام به راه اندازی سامانه آموزش های مجازی نمود. در این سامانه کلیه آموزش های مورد نیاز فراگیران به صورت محتوی های متنی و تصویری بارگذاری شده و فراگیران می توانند با مراجعه به سایت ادامه آموزشها را دیده و در هر…

Read more